STAFF

ORGANIZER / DIRECTOR

Takuma Suzuki
Organizer

Kunihiko Tanaka
Co-organizer

Toshiya Kubo
Director

CORE STAFF

Takaya Asai
DESIGN TEAM LEADER

Daiki Nagata
HIGH SCHOOL TEAM LEADER

SUPPORT STAFF

Machiko Terakoshi
COMMUNICATION COORDINATOR

Mika Takenaka
STAGE DIRECTOR

Tomomi Aketagawa
ACTIVITY

Tsukasa Yuge
WRITER

Yuto Suzuki
TWITTER WRITER

Ryosuke Murase
SAPI CHANNEL

Diamondra Andry
ENGLISH TRANSLATION WRITER

Syunya Ito
ENGLISH TRANSLATION WRITER

Genta Katakura
ACTIVE PHOTOGRAPHER

Eiji Kobayashi
HIGH SCHOOL SUPPORTER

Hazuki Kanouchi
HIGH SCHOOL SUPPORTER

Sakura Kakiyama
HIGH SCHOOL SUPPORTER

Aya Shibata
HIGH SCHOOL SUPPORTER

Miho Ikeda

Saki Horii

Zenta Kashimoto
Photographer

Ikuya Horie
Photographer